Hồ sơ khó lịch sử nợ quá hạn nợ xấu

Chúng tôi hỗ trợ các hồ sơ vay vốn ngân hàng khó chứng minh thu nhập, chứng minh mục đích dùng vốn, phương án kinh doanh, các hồ sơ có lịch sử nợ quá hạn, nợ xấu, ... hỗ trợ nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng cho các cá nhân, hộ gia đình và doanh nghiệp tại địa bàn Hà Nội và các tỉnh lân cận.