Không chứng minh được thu nhập tài chính

Chúng tôi hỗ trợ các khoản vay mà khách hàng không có điều kiện chứng minh nguồn thu nhập thực tế hàng tháng như đối tượng lao động tư do, không có hợp đồng, không có bảng lương, không có đăng ký kinh doanh, ... giúp cho cá nhân và doanh nghiệp tăng cơ hội tiếp cận tín dụng.